โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวีถีประชารัฐ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางเดินหน้าโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1505447476842
วันที่ 14 กันยายน 2560.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เพชรบุรี
เปิดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1505447478760
โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชร สมุทร คีรี) เป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ร่วมกันดำเนินการ โดยได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวน 26,552,200 บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนของหมู่บ้านท่องเที่ยว
1505447477839
โดยชุมชน ผู้แทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เข้าร่วม
โดยมี
นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ดร.กรัณย์. สุทธารมณ์ กล่าวจุดประสวค์ของการจัดงาน
เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเรื่องวิถีชีวิตชุมชน เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของประชาชนทั่วประเทศ หากไม่พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาดหรือทะเล การท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ในอนาคต.
ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและรับฟังจำนวนมาก

 

ภาค/ข่าว
มณฑิตา เขตนารี
ประธานศูนยข่าว
อนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

ใส่ความเห็น