เปิด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

เปิด อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา
ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี

 


​​​​​
คำกล่าวประเด็นหลัก
​ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้า-เมืองหลังใหม่ บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นบ 246 โฉนดที่ 5234 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 2 ไร่ 49 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 954 หมู่ 1 ซ.ร่วมมิตร ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


​อาคารที่ทำการหลังใหม่นี้เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,873 ตารางเมตร ภารกิจหลักของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี คืองานบริการคนต่างด้าวและงานป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาคารที่-ทำการหลังใหม่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่กว้างขวาง และมีความทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นอีกก้าวหนึ่งของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้บริการคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า

“เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง” เพื่อสอดรับตามยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล นั่นคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการแจ้งเตือนการอยู่เกินกำหนดในราชอาณาจักร (Overstay) ผ่านทางระบบ SMS เป็นต้น

ใส่ความเห็น