ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานเลี้ยง Coffee Talk” อันเป็นการจัดการประชุมและพบปะกับหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ เช่น กลุ่ม Foreign Anti Narcotic crime community of Thailand (Fanc) สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ

​วันนี้ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมงานเลี้ยง Coffee Talk” อันเป็นการจัดการประชุมและพบปะกับหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ เช่น กลุ่ม Foreign Anti Narcotic crime community of Thailand (Fanc) สถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในด้านตรวจคนเข้าเมืองและด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และนำไปสู่ความร่วมมือและความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลจากหน่วยงานต่างชาติ

เพื่อประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือในการประสานงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดันและส่งกลับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศ

เพื่อสร้างกระบวนการและกลไกร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ช่วยผลักดันให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหา อีกทั้งให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ตลอดจนหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการวางแผนการสืบสวน ปราบปราม การติดตามและการจับกุม ซึ่งจะได้รับความชัดเจนในระดับนโยบายระหว่างหน่วยงานต่อไป

ใส่ความเห็น